06.08.2004 tarih, 25545 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan ve 01 Ekim 2004 tarihi itibari ile yürürlüğe giren ilgili kanun maddesi gereğince; doğal gaz iç tesisat ve/veya dönüşüm projelerinde, projeye başlamadan önce “Doğal Gaz Tesisat Sigortası” düzenlenmesi ve Doğal Gaz Dağıtım Firması’ na, onay için sunulması zorunluluğu getirilmiştir.

Sigorta Konusu:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikler doğrultusunda, sertifika sahibi firmanın, sigortalı iç tesisatın yapım sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi esnasında ihmali, kusuru, hatası veya gerekli özeni göstermemesi nedeniyle, sigorta süresi içinde montajın yapılacağı kat malikinin uğrayacağı zarar ve ziyan taleplerini genel ve özel şartlar dahilinde, poliçede yazılı meblağlara kadar, Taahhüdün Yerine Getirilmemesi, Makine Kırılması, Montaj Tüm Riskler teminatları, kapsamında Doğal gaz Paket Sigortası ile projelerinizi güvence altına almaktayız.

Teminatın Kapsamı :

  •  Montaj Tüm Riskler Teminatı: Sigorta konusu iç tesisatın yapımı/dönüşümü işinin Sözleşme süresi içinde yürütülmesi sırasında Sigorta Ettirenin (Sertifikalı Firmanın) ihmal, kusur, hata ve dikkatsizliğinden dolayı sigorta kapsamındaki tesisatta meydana gelebilecek hasarları Montaj Tüm Riskler Sigortası Genel Şartları çerçevesinde Sözleşme bedeline kadar temin eder.
  •  Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Teminatı: Sigorta Ettirenin sigorta konusu tesisat ile ilgili taahhütlerini sözleşme süresi içinde yerine getirmemesi veya herhangi bir nedenle (mücbir sebepler hariç) sözleşme süresi içinde tamamlayamamış olmasından kaynaklanan zararların karşılanmasını Sözleşme bedeline kadar temin eder.
  •  Makine Kırılması Teminatı: Sigorta konusu iç tesisatın devreye alınması işleminden başlamak üzere 12 aylık süre boyunca, sigorta kapsamındaki tesisatta meydana gelebilecek hasarları Makine Kırılması Sigortası Genel Şartları çerçevesinde Sözleşme bedeline kadar temin eder.

Makine Kırılması Sigortası Genel ŞartlarıMakine Montaj Genel Şartlar3.Şahıs Mali Mesuliyet Genel Şartları Doğalgaz Sigortası Bilgilendirme Formu

 

 

 

Teklif Al Hasar Sorgula