Yanlış Sigorta Uygulamaları

Hazine Müsteşarlığından:06.07.2011


Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve  Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları  Hakkında Yönetmeliğin Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge

(2011 / 15 )

Bilindiği üzere 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 32 nci maddesi ile 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanan “Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve  Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları  Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup 1 Haziran 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır.

 

1-)       Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde yönetim kurulu dahil tüm şirket çalışanlarının yanlış sigorta uygulamaları hakkında içeriği Müsteşarlık tarafından belirlenen eğitimleri almaları hüküm altına alınmıştır. Bu çerçevede, şirketlerin yönetim kurulu üyeleri dahil tüm çalışanları yanlış sigorta uygulamaları ile ilgili güncel gelişmeleri içeren Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) tarafından düzenlenecek ve içeriği Müsteşarlıkça uygun görülecek eğitim faaliyetlerine katılacaklardır. Söz konusu eğitim programlarının ilki 2012 yılı içerisinde SEGEM’in internet sitesinde ilân edilecek olup anılan eğitim programları uzaktan eğitim yöntemiyle de düzenlenebilecektir.

 

2-)       Sigorta şirketleri Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde yer alan bilgilendirme yükümlülüğü çerçevesinde, yanlış sigorta uygulamaları olarak değerlendirilen eylemlere sigortalı, sigorta ettiren, hak sahibi, lehdarca sebebiyet verilmesine ilişkin olarak bu eylemlerin sonuçları hakkında asgari içeriği ekte yer alan hususları internet sitelerinin ana sayfalarında dikkat çekecek bir şekilde duyuracaklardır.

3-)       Yönetmeliğin 11 inci maddesinde ifade edilen bildirim yükümlülüğü, 22.12.2009 tarih ve 2009/34 sayılı Yanlış Sigorta Uygulamaları ve Müşteri Profili Veri Tabanı Hakkında Sektör Duyurusunda yer alan esaslar çerçevesinde yerine getirilecektir.

4-)       Yönetmeliğin 12 nci maddesi uyarınca Sigorta Bilgi Merkezi (Merkez) nezdinde sistematik risk değerlendirmesine olanak sağlayacak Yanlış Sigorta Uygulamaları ve Müşteri Profili Veri Tabanı kurulacaktır. Bu veri tabanına ilişkin veri deseni Merkez internet sitesinde 15 Temmuz 2011 tarihine kadar ilân edilecektir. Şirketler bu veri deseni kapsamında bildirim yapmak zorundadırlar. Söz konusu veri deseni sigortacılıkta yaşanan güncel gelişmeler dikkate alınarak Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından Müsteşarlığın uygun görüşü alınarak değiştirilebilir ve bu çerçevede güncellenen veri deseni Merkez internet sitesinde ilân edilecektir.   

5-)       Şirketler Yönetmeliğin 13 üncü maddesi gereği, iş kabullerinde ve her türlü risk değerlendirmelerinde yukarıda sözü edilen veri tabanında yer alan bilgileri dikkate alacaklardır.

6-)       Merkez, Yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca gerekli inceleme ve değerlendirmeyi yapacak ve doğrudan Merkez Müdürüne bağlı olacak yeterli uzman personeli istihdam edecek bir birimi bu genelge tarihinden itibaren 1 ay içinde teşkil edecektir. Söz konusu birim, Merkeze üye sigorta şirketlerinden, yönetmelik kapsamında işlem tesisini teminen, bilgi ve belge talep edebilecektir.

7-)       Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinin konusunu oluşturan yanlış sigorta uygulamalarına ilişkin olarak 13.05.2011 tarih ve 2011/8 sayılı “Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve  Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları  Hakkında Yönetmeliğin Geçici 1 inci Maddesinin Uygulamasına İlişkin Sektör Duyurusu”nda belirlenen esaslar çerçevesinde işlem yapılacaktır. 


EK:   

Sigortalı/Sigorta Ettiren/Lehdar/Hak Sahibi sıfatını haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde tarafınıza ya da üçüncü şahıslara haksız menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda, tazminatı eksik alma veya alamama hâlleri ortaya çıkabileceği gibi Türk Ceza Kanunu ile 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve  Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları  Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecektir.

Teklif Al Hasar Sorgula